BÖLMƏLƏR

Ali təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi günün tələbidir

Ali təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi günün tələbidir. "QHT nəşriyyatı", Bakı, 2015, 108 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu" findən yata keçirilən “Azər-

baycanda ali təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi mövzusunda maarifləndirmə tədbirlərinin həyata ke-

çirilməsi" layihəsi çərçisində nəşr edilmişdir.

"Ali təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi günün tələbidir" kitabı layihə çərçivəsində aparılan təd-

qiqatların nəticəsi kimi ərsəyə gəlmişdir. Kitaba ali təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi, onun səmərəli-

liyinin artırılması, mövcud daxili və ümumavropa əmək bazarının tələblərinə cavab verə biləcək mü-

təxəssis hazırlığının səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələləri ilə həyata keçirilmiş tədqiqat işlərinin nə-

ticələri öz əksini tapmışdır.Yekun olaraq tədqiqatların, müzakirələrin və ümumiləşdirmələrin məntiqi

nəticəsi kimi formalaşdırılmış əməli təkliflər kitabda öz əksini tapmışdır. Kitaba bundan başqa bu sa-

hədə mühüm əhəmiyyət kəsb edən beynəlxalq və ölkə əhəmiyyətli sənədlər, statistik materiallar da-

xil edilmişdir.

 

XƏBƏRİ PAYLAŞ