BÖLMƏLƏR

Azərbaycanda dini etiqad azadlığı və qanunvericiliyi

Rüstəm Məmmədov. Azərbaycanda dini etiqad azadlığı və qanunvericiliyi. Bakı, "MM-S"

müəssisəsi, 2015, 240 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Xəzər- Gələcək Naminə Tərəfdaşlıq" İctimai Birliyi tərə-

findən  yata keçirilən "Azərbaycan Respublikasında dini ekstremizmlə qanunvericilik vasitəsi-

lə mübarizə və milli-dini birlik barədə doktrinanın hazırlanması" layihəsi çərçisində nəşr edil-

mişdir.

Kitab din və dövlət anlayışlarının qarşılıqlı təmasından yaranan reallıqların şərhinə həsr

edilmişdir. Belə ki, burada Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin necə tənzimlənməsindən,

eləcə də müxtəlif dini təmayüllərin Azərbaycan mühitində fəaliyyətindən, onların qanun çərçivə-

sində tənzimlənməsindən danışılır, Azərbaycanda dini və etiqad azadlığı: hüquqi, siyasi və icti-

mai aspektləri geniş təhlil edilir.

Kitab dini və dini etiqad məsələləri ilə məşğul olan geniş əhali kütləsi üçün nəzərdə tutul-

muşdur.

 

XƏBƏRİ PAYLAŞ